תקנון האתר

אתר האינטרנט ה www.biazihotel.co.il מספק מידע לגבי המלון, (להלן: “המלון”). הזמנת חדרים במלון, אפשרית באמצעות פנייה טלפונית או אמצעות אתר זה. כל המשתמש ו/או המזמין דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, ללא כל הגבלה או הסתייגות.

חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הבעלות והגנת זכויות
בעלי המלון, הינם הבעלים של האתר והם בעלי כלל הזכויות הקנייניות לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים של הלוגו. כל הזכויות באתר זה, ללא יוצא מן הכלל, שמורות בלעדית לבעלי המלון. בעלי המלון שומרים לעצמם את הזכות להשבית ו/או לשנות את האתר בכל עת.

תנאי השימוש באתר האינטרנט
כל משתמש בעל כרטיס אשראי בר תוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי דלהלן, רשאי לרכוש שירותים דרך האתר. חברות כרטיסי האשראי הן כדלהלן: ויזה, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרכרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר רק על מנת לבצע הזמנות ו/או לקבל מידע. אין להשתמש באתר למטרות אחרות.

פרטי השירותים שנרכשו
משתמש אשר מבקש לרכוש שירותים דרך האתר, יידרש למסור פרטים אישיים (להלן: “פרטי הרכישה”). המפעילים ו/או הבעלים ו/או המנהלים ו/או מי שעובדים מטעמם, אינם אחראים לכל טעות אנוש של המשתמש, כאשר הוא מקליד את פרטי הרכישה, כולל טעות בבחירת סוג החדר, התאריך, מספר המיטות וכל שירות אחר שיזמין הרוכש דרך האתר. בעלי המלון לא יהיו  אחראים בשום אופן, במישרין ו/או בעקיפין, למקרה שפרטי הרכישה לא נקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית או אחרת, אשר מונעת מהמשתמש לרכוש שירותים דרך האתר. יובהר, כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מקישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למלון, לאתר, למפעיליו ו/או למי מבעליו ו/או למנהליו ו/או למי מטעמם.

ביצוע הזמנה
יש להזין פרטי כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות המשתמש. מובהר, כי הזנת פרטי כרטיס האשראי אינה מהווה תשלום בגין ביצוע ההזמנה אלא מהווה בטוחה בידי המלון להבטחת מימוש ההזמנה על ידי המשתמש. בכל מקרה, התשלום בגין ההזמנה מבוצע במועד האירוח במלון עצמו ולא דרך האתר.
על אף האמור לעיל, בביצוע ההזמנה מאשר המשתמש ונותן הרשאה בלתי חוזרת למנהלי המלון ו/או למי מטעמם לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי לצורכי חיוב המשתמש, במידה שהוא יפר את תנאי ההזמנה ו/או יהיה חייב למלון ו/או למי מטעמו, כספים בגין הזמנת שירותים ו/או מוצרים ו/או בגין נזקים ו/או חיובים אחרים שהוא אמור להיות חב בהם על פי דין. המלון ו/או מי מטעמו יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי בכל מקרה של חיוב בגין ביטול ההזמנה ו/או שינוי ההזמנה ו/או אי התייצבות במועד האירוח, במקרה של הזמנה שלא בוטלה וכיו”ב, בהתאם לדמי החיוב הנקובים להלן בתקנון זה. כמו כן, המלון ו/או מי מטעמו יעשו שימוש בפרטי כרטיס האשראי ויחייבו את המשתמש בכל מקרה של חוב ו/או חיוב ו/או נזק שהוא חב בתשלומם למלון ו/או למי מטעמם.
*יובהר, כי המלון אינו מתחייב, ואינו יכול להתחייב לחדר ספציפי אלא לסוג החדר המוזמן.

אישור הזמנה
לאחר הזנת מלוא פרטי ההזמנה ועמידה בהוראות והנחיות האתר והתקנון, יקבל המשתמש אישור הזמנה רשמי, אשר מהווה אסמכתא להשלמת ההזמנה במערכת ההזמנות שבאתר (להלן – “אישור הזמנה”). מובהר, כי כל הזמנה מקבלת מספר סידורי אשר נשמר במערכת ההזמנות של המלון (להלן – “המספר הסידורי”), לצרכי מעקב ורישום פנימי.
בנוסף למספר הסידורי, מכיל אישור ההזמנה גם את תמצית פרטי ההזמנה, עלות ההזמנה ומידע בנוגע לקיצור מדיניות ביטול ההזמנה.
מובהר, כי המידע המופיע באישור ההזמנה הנו תמציתי ובכל מקרה תהא ההזמנה כפופה להוראות תקנון זה, ההנחיות באתר והתנאים המקובלים במלון בנוגע לביצוע הזמנות וביטולן.
אישור ההזמנה יישלח למשתמש גם באמצעות הדואר אלקטרוני, ככל שנמסר על ידי המשתמש.
על המשתמש להדפיס את אישור ההזמנה ולהציגו בעת הגעתו למלון. יודגש, כי הצגת אישור ההזמנה בפני נציגי המלון מהווה תנאי לביצוע רישום כניסה למלון (Check-in), בהתאם לתנאים ולמחירים הנקובים באישור ההזמנה.
אך ורק לאחר השלמת ההזמנה באופן מלא, וקבלת אישור הזמנה באמצעות האתר ובדואר אלקטרוני, ייחשב המשתמש ככזה שהשלים את ההזמנה, והכל בכפוף לתנאי האתר ולהוראותיו וכן לתנאים המקובלים במלון בנוגע לביצוע הזמנות.
על אף האמור לעיל, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך, שהמלון שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את ההזמנה או לבטלה גם לאחר אישורה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בעניין זה.
אישור ההזמנה והזכות לממש את השירותים על פי ההזמנה ניתנת למשתמש באופן אישי, ולא לכל צד שלישי. המשתמש מתחייב, לפיכך, שלא להעביר הזכות על פי ההזמנה לצד שלישי כלשהו ו/או לאפשר שימוש באישור ההזמנה לצד שלישי כלשהו, וכן ליידע את המלון מיד על כל שימוש בלתי מורשה בהזמנה כאמור.

מובהר בזאת, כי ביצוע הזמנה באמצעות האתר, הינו בכפוף לקבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי הרלבנטית בנוגע להזמנה. אם חברת כרטיסי האשראי תסרב לתת אישור בנוגע להזמנה כלשהי, המלון רשאי לדחות את ההזמנה, ולחייב את המשתמש בדמי ביטול, כמפורט להלן. המלון רשאי, אך אינו חייב, לתת לבעל הכרטיס הודעה בדבר סירובה של חברת כרטיסי האשראי לאשר את ההזמנה ושהות להסדיר את מתן האישור בנוגע להזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, עובר לדחיית ההזמנה על-ידה.

מדיניות לגבי ביטול ו/או שינוי הזמנות
ביטול הזמנות הינו בכפוף להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן 1981.
ביטול הזמנה עד 72 שעות לפני תאריך ההגעה יבוצע ללא דמי ביטול.
אורח שיבטל הזמנה פחות  מ-72שעות לפני ההגעה – יחויב ב 50% ממחיר ההזמנה.
אי הופעה, תחויב במלא מחיר ההזמנה
כל זאת ולא נבחר מחירון בעל תנאי ביטול שונים.

המלון שומר לעצמו את הזכות לשנות את המדיניות לגבי הזמנות ו/או ביטולן בכל עת (כולל חגים).
“שינוי הזמנה” – שינוי הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש באתר, על דרך של הוספת הזמנת שירותים אחרים ו/או נוספים, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהוא אישר את ההזמנה, על-פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, וקיבל אישור הזמנה בגינה. למען הסר ספק, כל שינוי שיבקש משתמש לבצע שעניינו הפחתת השירותים נשוא ההזמנה המקורית (ובכלל זה, הפחתת מספר חדרים במסגרת ההזמנה ו/או הפחתת מספר המתארחים ו/או הפחתת ימי האירוח) לא ייחשב כ-“שינוי הזמנה” אלא כ-“ביטול הזמנה” כמפורט לעיל.
מדיניות שינוי הזמנה: כל אדם אשר ישנה את הזמנתו פחות מאשר 168 שעות לפני התאריך הצפוי להגעתו יחויב במלוא מחיר ההזמנה המקורית.

  • תעריפים מיוחדים כמו “הזמנה ללא ביטול” או “תעריף הזמנה מוקדמת” לא ניתנות לביטול .

מובהר שלמלון אין כל חובה לקבל שינוי של הזמנה, ושינוי כאמור יהיה כפוף לשיקול דעתו של המלון וליכולתו לקבל על עצמו את ביצוע השינוי המבוקש.

תנאים ומגבלות
המלון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את התנאים לגבי קבלת הזמנות, וכן את המחירים המתפרסמים באתר, מעת לעת. למשתמש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בעניין זה.

המחירים הרשומים באתר בעברית הם בשקלים וכוללים מע”מ.

שהות במלון תחל בשעה 15:00 של היום הראשון המפורט בהזמנה ותמשך עד השעה 11:00 ביום העזיבה. כניסה מוקדמת למלון ו/או יציאה מאוחרת ממנו כפופה לתוספת תשלום ולאישור המלון.
אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. הזמנת חדרים במלון הינה למבוגרים מעל גיל 18 בלבד.
בכל הקשור לשהות במלון – תינוק יחשב מי שגילו עד שנתיים וילד יחשב מי שגילו בין שנתיים לשלוש עשרה שנים.
מספר החדרים הינו מוגבל, וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
המלון שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר הזמנות לתאריכים ספציפיים, כולל הגעה ועזיבה ביום ספציפי.

מידע ותמונות באתר האינטרנט
באתר ימצא מידע מטעם המלון ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין המלון אחראי לתכנים ו/או למהות של המידע ו/או לפרסומים המופיעים באתר. כל התמונות המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד. הואיל והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות על ידי המשתמש, יתכנו פערים והבדלים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

קישורים
אתר האינטרנט מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “אתרים מקושרים”). המלון מספק קישורים אלה לנוחות המשתמש בלבד, ואינו אחראי לתכנים המופיעים באתרים המקושרים, או באתרים מקושרים לאתרים המקושרים. היה והמשתמש יחליט לגשת לאתרים אלו, הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

שינויים באתר האינטרנט
המלון עשוי, מעת לעת, לשנות את המבנה, התכנים, הצורה החיצונית, תנאי השימוש וכן היקף וזמינות השירותים המופיעים באתר, וכל היבט המתייחס לאתר והפעלתו, וזאת ללא חובה להודיע על כך מראש למשתמש.

הגנת הפרטיות
המלון יהיה רשאי לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודותיו במאגר המידע של המלון ולעשות בו שימוש עפ”י הוראות כל דין.
המלון משתמש באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתו של המלון לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד המלון בעניין זה, וזאת בתנאי שהמלון נקט באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
המלון יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטי המשתמש, על מנת להתקשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי המלון או על ידי צדדים שלישיים. המלון רשאי לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לצרכי המון ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

נגישות למלון ולחדריו

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמלון והדרכים אליו אינם נגישים/ות ואין במלון יחידת מגורים המתאימה לחוק הנגישות. למרות זאת, המלון ינקוט במיטב יכולתו על מנת להקל על בעלי מוגבלויות להתארח במלון.

אחריות מוגבלת של המלון, פיצוי ושיפוי
המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמלון נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת המלון ו/או הנובעות מכח עליון והמלון ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
המלון ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או משתמש באתר.
המלון אינו אחראי ולא ישא בחבות בגין כל נזק או הפסד שנגרם בשל תקלה ו/או עיכוב, שנגרם בשל משך הזמן שהמשתמש ניסה להשתמש באתר, לרבות לשם ביצוע הזמנה.
המלון אינו אחראי ולא יהיה אחראי על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר השייך ו/או שמקורו ו/או שנכתב ו/או שפורסם על ידי צדדים שלישיים כלשהם ו/או שנלקח ממקורות שאינם שייכים למלון, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המלון ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם בשל כך.
המלון לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהו באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
המלון יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר במידה והמשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
המלון רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו וחובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך.
המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת המלון לכך מראש ובכתב.
המלון שומר על זכותו לשנות את השירותים ו/או המידע ו/או תקנון זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומו באתר.
מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את המלון.
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל ורק הם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או לשימוש באתר הינו לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.
המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המלון בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה.